חיפוש רופא
שם משפחה
איזור בארץ
יישובים
התמחות
חיפוש לפי שם

תקנון

שם האגודה: ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל - האגודה האורתודונטית בישראל (להלן האגודה).

The Israel Orthodontic Society  

התקנון רשום בלשון זכר, אך ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.

האגודה האורתודונטית כפופה לתקנון ולמרות מוסדות ההסתדרות לרפואת השיניים (בהתאם לסעיף 21 בתקנון הר"ש). במקרה של סתירה בין הוראותיו של תקנון זה ובין הוראותיו של תקנון הר"ש יגברו הוראות תקנון הר"ש.

1. מטרות האגודה:

1.1 לקדם את מקצוע האורתודונטיה במסגרת רפואת השיניים בישראל.

1.2 לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה.

1.3 לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האגודה על ידי כינוסים, השתלמויות, הרצאות, ימי עיון וכדומה.

1.4 לייצג את חברי האגודה בעניינים מקצועיים בפני מוסדות וגופים הקשורים לענף.

1.5 לקדם את המחקר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות ביישור שיניים באוניברסיטאות ובמוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות והמועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת השיניים (הר"ש) בישראל.

1.6 ליצור קשר עם אגודות אחרות ברפואת שיניים על מנת לקדם את מקצוע רפואת השיניים בישראל, להצטרף לכל ארגון בינלאומי בתחום המקצוע ולהשתתף בפעולות אותם גופים. לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים החברתיים של חברי האגודה.

1.7 לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לאתיקה ופרקטיקה מקצועיים.


2. חברות:

ההגדרה "חבר" הנה לצרכים פנימיים של האגודה ואין בה משום מתן תואר "אורתודונט" או "מומחה ליישור שיניים" או הכרה בתארים אלה לצרכים אחרים. תארים אלה ניתנים על פי חוק ע"י מוסדות מדינת ישראל. על כל חברי האגודה להתחייב לפעול על פי תקנון האגודה, בהתאם להחלטות מוסדות האגודה ועליהם לשלם את דמי החבר לאגודה, כנדרש. חבר באגודה האורתודונטית בישראל לא יזום, לא יקים, לא ישתתף, לא יהיה חבר ולא יפעל בצורה כל שהיא בחבר אנשים ו/או רופאי שיניים מחוץ למסגרת האגודה האורתודונטית או הר"ש, אשר מטרותיהם, כולן או חלקן, זהות או דומות למטרות האגודה האורתודונטית והר"ש ויש בהם כדי להתחרות בהן או לפגוע באינטרסים שלהן. על כל חברי האגודה האורתודונטית (להוציא מתמחים מחו"ל) להיות חברים בהסתדרות לרפואת שיניים.


הערה:

כל שינוי ו/או הוספה שייעשו בהוראות תקנון זה, לא יהא בהם כדי לפגוע ו/או לשנות את מעמדם של החברים העמיתים הקיימים באגודה, ערב קבלת השינוי ו/או הוספה.

2.1 חבר מלא:

רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, בעל רישיון עבודה בישראל ובעל תעודת מומחה ליישור שיניים מטעם משרד הבריאות בישראל.

2.2 חבר עמית:

2.2.1 רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, בעל רישיון עבודה בישראל שהתקבל לאגודה במעמד זה עד ה-31.12.2004 .

2.2.2 חבר בינלאומי:

רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, ובעל תעודת בוגר קורס ליישור שיניים במוסד אקדמי מוכר בעולם, אשר איננו עובד בארץ.

2.2.3 חבר זמני:
רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, בעל רישיון עבודה בישראל ובעל תעודת בוגר קורס ליישור שיניים במוסד אקדמי מוכר בישראל ע"י המועצה המדעית של הר"ש בישראל, או בעל תעודת בוגר קורס ליישור שיניים במוסד אקדמי מוכר מחוץ למדינת ישראל, בתנאי שקורס זה הוכר ע" רשויות אותה מדינה בה נערך הקורס לצורך מומחיות, והוכר גם ע"י המועצה המדעית בישראל.

2.2.4 חבר זמני מוגבל במשך חברותו לשנתיים. אם במהלך השנתיים קיבל החבר תעודת מומחה ליישור שיניים מטעם משרד הבריאות בישראל, תשתנה חברותו לחברות מלאה. אם בתום תקופה זו לא קיבל את תעודת המומחה, לא יוכל החבר להמשיך ולהיות חבר זמני באגודה. מיקרים חריגים יוכלו להגיש בקשה לועדת החברים להארכת החברות כחבר זמני אך לא יותר מפעם אחת למשך שנתיים נוספות. אם בעתיד יקבל את תעודת המומחה, יוכל להירשם שוב לאגודה ויתקבל כחבר מלא.


2.3 חבר כבוד:

2.3.1 רופא שיניים שהיה חבר מלא במשך 15 שנים לפחות, מילא את כל חובותיו לאגודה ופרש לגמלאות, קרי, אינו עוסק יותר במקצוע יישור שיניים או רפואת שיניים.

2.3.2 רופא שיניים שתרם תרומה מיוחדת בשטח האורתודונטיה, להאדרת שמה של מדינת ישראל (כולל אישיות מחוץ למדינת ישראל) והחלטה על כך התקבלה ברוב של ¾ מהחברים בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית.

2.4 מתמחה ישראלי:

רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, בעל רישיון עבודה בישראל, המתמחה ביישור שיניים בקורס במוסד אקדמי המוכר בישראל ע"י משרד הבריאות והמועצה המדעית (כפוף לאישור המוסד). חברות זו תמשך 4 שנים ממועד תחילת ההתמחות.

2.5 מתמחה בינלאומי:

2.5.1 רופא שיניים, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם (מתמחה מחו"ל), המתמחה בישראל במוסד אקדמי ובמחלקות המוכרות לצורך התמחות ע"י המועצה המדעית של הר"ש. חברות זו תימשך 3.5 שנים ממועד תחילת ההתמחות.

2.5.2 רופא שיניים ישראלי, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, המתמחה בחו"ל בתכנית התמחות באוניברסיטה המוכרת ע"י המועצה המדעית של הר"ש. חברות זו תמשך 4 שנים ממועד תחילת ההתמחות.

2.6 עם סיום תקופת ההתמחות כמצוין לעיל, יעבור המתמחה הישראלי אוטומטית למעמד של חבר זמני ויחויב בדמי חברות החל מה-1 בינואר של השנה הבאה.

3. בקשה לחברות:

המבקש להתקבל כחבר באגודה ימלא טופס בקשה מתאים שניתן לקבלו במשרדי האגודה או ניתן להורידו מהאתר של האגודה האורתודונטית. הטופס יוגש לועדת תקנון, חברות ואתיקה של האגודה. אל הבקשה לחברות יש לצרף:

3.1 תצלום רישיון רופא השיניים של המבקש.

3.2 תצלום תעודת מומחה ליישור שיניים ממשרד הבריאות בישראל, או אישור משרד הבריאות המקנה זכאות למומחיות ביישור שיניים בישראל.

3.3 אישור או תעודה ממוסד אקדמי מוכר להתמחות ביישור שיניים בישראל, או מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה המדעית של הר"ש להתמחות ביישור שיניים בחו"ל, שהמבקש הינו בוגר קורס ליישור שיניים באותו מוסד. לבקשה לחברות כמתמחה או כמתמחה בינלאומי יש לצרף מכתב של מנהל המחלקה בקורס להתמחות בישראל או בחו"ל על היות המבקש מתמחה, תוך ציון תאריך תחילת ההתמחות.

3.4 על כל מועמד לחברות באגודה חלה החובה לצרף לבקשתו אישור עדכני על חברותו בהר"ש.

על כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לחברות באגודה האורתודונטית להיות אמיתיים ונכונים. חתימה על טופס הבקשה לחברות דינה כהתחייבות למלא את התקנון והחלטות האגודה ומוסדותיה.

4. הפסקת החברות:

4.1 עם מות החבר.

4.2 על פי בקשת החבר במכתב רשום ליו"ר ועד האגודה. ביטול החברות אינו פוטר את החבר מתשלום חובותיו הכספיים לאגודה עד למועד הביטול וכן מחויבויות עתידיות להן התחייב.

4.3 אי תשלום דמי חבר במשך שנה אחת, לאחר שהוזהר בכתב ע"י ועד האגודה.

4.4 על פי החלטת האסיפה הכללית של האגודה, לאחר ששוכנעה שקיימות סיבות שאילו היו ידועות למוסדות האגודה, הן היו מונעות את קבלת החבר לאגודה, או נודע למוסדות האגודה שהחבר הפר את כללי האתיקה המקצועית המקובלת, או הפר את הקוד האתי של האגודה, או פעל בכל צורה שהיא למען איגוד כל שהוא של אנשים ו/או רופאי שיניים אשר מטרותיהם, כולן או חלקן, זהות או דומות למטרות האגודה ויש בהן להתחרות באגודה או לפגוע באינטרסים שלה.

4.5 חבר שחברותו בוטלה זכאי לערער על החלטה זו תוך 45 יום מההחלטה. הערעור ידון בפני בית דין חברים ארצי של הר"ש שאליו יוזמן נציג ועד האגודה האורתודונטית, ופסיקתו תהיה סופית.

 5. זכויות:

כל החברים ששלמו את כל דמי החבר לאגודה, יהיו זכאים לקבל את כל התכתובת היוצאת ממוסדות האגודה. לועד האגודה ולועדות האגודה השונות יהיו זכאים להיבחר חברים בעלי תעודת מומחה ליישור שיניים המוכרת ע"י משרד הבריאות בישראל בלבד. כל החברים, מלבד מתמחים ומתמחים בינלאומיים, יהיו זכאים להצביע בכל הנושאים שיועלו ע"י ועד האגודה או חברי האגודה. ועד האגודה זכאי להחליט לגבי כל פגישה או כינוס, בין אם הוא מקצועי או עסקי, באם להזמין את חברי האגודה בלבד או גם רופאי שיניים כלליים. כל החברים יהיו זכאים לכל הנחה שתאורגן ע"י ועד האגודה במסגרת כנסים או אירועים אחרים בכפוף להנחיות מבצע ההנחה.

 6. דמי חבר:

6.1 על כל החברים באגודה לשלם את דמי החבר, אשר שיעורם יקבע ע"י ועד האגודה, עד ה -1 למרץ בשנת העבודה המתחילה ב- 1 לינואר. כל מי שלא ישלם את דמי החבר, חברותו תועמד על תנאי. אי תשלום דמי החבר במשך שנה אחת יגרום לביטול החברות באגודה. כל מי שחברותו בוטלה וירצה לחזור ולהיות חבר באגודה, ישלם את כל דמי החבר עבור כל התקופה עבורה לא שילם, בתוספת הפרשי הצמדה.

6.2 חבר מלא וחבר עמית שבמשך 15 שנים לפחות שילם את כל דמי החבר, מילא את כל חובותיו לאגודה ופרש לגמלאות, קרי, אינו עוסק יותר במקצוע יישור שיניים או רפואת שיניים, המבקש לפטרו מתשלום דמי החבר, יפנה בכתב לועד האגודה לקבלת סטאטוס של חבר כבוד. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר לאגודה.

6.3 מתמחה ישראלי יהיה פטור מתשלום דמי חבר במשך ארבע שנים מיום תחילת התמחותו.

6.4 מתמחה בינלאומי יהיה פטור מתשלום דמי חבר במשך שלוש וחצי שנים מיום תחילת התמחותו.

6.5 כל שינוי בשיעור דמי החבר ואופן תשלומו, כפי שיקבע ע"י וועד האגודה, יחייב את כל החברים.


7. תשלומים לכנסים:

הכנסים השוטפים, הכנסים השנתיים והכנסים הבין-לאומיים יהיו פתוחים לכל חברי האגודה ורופאי השיניים האחרים בתשלום, אלא אם כן יוגבלו ע"י ועד האגודה. גובה התשלום ייקבע ע"י ועד האגודה.


8. מוסדות האגודה:

8.1 האסיפה הכללית.

8.2 ועד האגודה.

8.3 ועדת תקנון, חברות ואתיקה.

8.4 ועדת ביקורת.

8.5 ועדת מדיניות.

8.6 ועדת אינטרנט.

8.7 ועדות לעניינים מיוחדים.

8.1. האסיפה הכללית:

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה והיא רשאית לדון ולהחליט בכל נושא לרבות ביטול ו/או שינוי ו/או תיקון התקנון והחלטות שאר מוסדות האגודה. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנתיים. לאסיפה הכללית יוזמנו כל חברי האגודה, נציג הועד המרכזי והיועץ המשפטי של הר"ש, ופרוטוקול האסיפה יוגש לחתימתו. סדר היום של האסיפה הכללית יפורסם לפחות חודש לפני מועד קיום האסיפה.

8.1.1. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה הכללית. היו"ר ינהל את האסיפה והמזכיר ירשום פרוטוקול שיוגש בתום האסיפה לחתימת ואישור היו"ר והיועץ המשפטי של הר"ש.

על סדר היום יועמדו:

8.1.1. דו"ח ועד האגודה, על פי הסדר – יו"ר, מזכיר, גזבר.

8.1.3. דו"ח ועדת תקנון, חברות ואתיקה.

8.1.4. דו"ח ועדת ביקורת.

8.1.5. דו"ח ועדת מדיניות.

8.1.6. דו"ח ועדת אינטרנט.

8.1.7. דו"ח הועדות לעניינים מיוחדים.

8.1.8. דיון בנושאים שונים שיועלו ע"י הועד ו/או חברי האגודה.

8.1.9. שחרור הועדות הקיימות.

8.1.10. בחירת ועדות חדשות (אם האסיפה הכללית כונסה לצורך זה) תוך הקפדה יתרה על בעלי הזכות להצבעה ושמירה על כללים נאותים (בעל זכות בחירה רשאי להצביע רק עבור מועמד אחד לאותה משרה).

אסיפה כללית שלא מן המניין תתכנס על פי החלטת ועד האגודה, או יו"ר ועדת הביקורת, או פניה בכתב של ¼ מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אסיפה כללית זאת תתכנס תוך 30 יום מהגשת הבקשה לכינוסה. לאסיפה הכללית שלא מן המניין יוזמנו כל חברי האגודה, נציג הועד המרכזי והיועץ המשפטי של הר"ש, ופרוטוקול האסיפה יוגש לחתימתו. סמכות אסיפה שלא מן המניין הנה כסמכות האסיפה הכללית הדו-שנתית. סדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין זהה לזה של האסיפה הכללית, אך סעיפיו יקבעו בהתאם לנושאי האסיפה.

8.1.2 אסיפה כללית ואסיפה כללית שלא מן המניין תחשב לחוקית אם נתקיימו בה התנאים הבאים:

8.1.2.1 ההודעות לקיום האסיפה הכללית נשלחו לכלל חברי האגודה לפחות חודש לפני המועד שנקבע.

8.1.2.2 השתתפו בה לפחות מחצית מחברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם במועד קיום האסיפה הכללית הגיעו פחות ממחצית חברי האגודה בעלי זכות הצבעה, תדחה האסיפה ב- 30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

8.1.2.3 אם רוב הנוכחים בעלי זכות הצבעה באסיפה יצביעו בעד דחייתה למועד אחר, חייב יו"ר האסיפה הכללית לדחות אותה.

8.1.2.4 החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב רגיל. אם הדעות שקולות, יכריע יו"ר האסיפה הכללית. אם הדעות שקולות בבחירת יו"ר האסיפה הכללית, תיערכנה בחירות נוספות באותו מועד. אם בשנית הדעות שקולות, יכריע היועץ המשפטי.
 

8.2 ועד האגודה:

ועד האגודה יורכב מ:

יו"ר הועד - President

מזכיר - Secretary

גזבר - Treasurer

היו"ר היוצא - Past President

שלושת חברי הועד יבחרו כל אחד בנפרד. המזכיר יחליף את יו"ר הועד בהעדרו.ועד האגודה יבחר אחת לשנתיים, באסיפה כללית שתתכנס בזמן הכנס השנתי של האגודה. שלושים יום לפחות לפני מועד שנקבע לבחירות באגודה, ישלח ועד האגודה לכל חבריה הודעה בכתב, בדואר רשום, או פקס, או דואר אלקטרוני, שבה יתבקשו החברים להציע מועמדים לועדות השונות של האגודה. הרואה עצמו מועמד לועד האגודה או לאחת מועדותיה של האגודה, יודיע על כך לועד האגודה,
לא יאוחר מ- 14 יום לפני המועד שנקבע לבחירות. לאחר מועד זה לא תתקבל מועמדות כלשהי. רשימת החברים שהציעו מועמדותם לועד האגודה ולועדות השונות, כאמור, תובא לידיעתם של כל חברי האגודה, 5 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבחירות.

8.2.1 על יו"ר הועד לכנס אסיפה כללית בתום תקופת כהונתו. יו"ר הועד יכנס את חברי הועד ו/או יקיים פגישת ועידה טלפונית, או דרך התכתבות באינטרנט, לפחות אחת ל- 3 חודשים. ישיבות הועד תהיינה תקפות אם נוכחים בהם לפחות שני חברי הועד. ההחלטות בועד יתקבלו ברוב רגיל כשלכל חבר יהא קול אחד, בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית. פרוטוקול הישיבה יישלח לכל חברי הועד ולועדת הביקורת. אם נדונים נושאים בעלי היבט משפטי יוזמן גם היועץ המשפטי של הר"ש. האגודה האורתודונטית תיוצג כלפי חוץ ע"י יו"ר הועד, או ע"י חבר ועד אחר שימונה על ידו בהעדרו.

8.2.2 התפטר יו"ר הועד, או שנבצר ממנו למלא תפקידו, דרך קבע, מכל סיבה שהיא, תכונס אסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין תוך 60 יום מיום ההתפטרות או מיום שנבצר ממנו למלא תפקידו, הכל לפי העניין, והיא תבחר יו"ר חדש, אשר יכהן בתפקיד זה עד תום התקופה החוקית של הועד. עד לכינוס האסיפה הכללית ימלא המזכיר את תפקיד היו"ר.

8.2.3 התפטר אחד מחברי הועד (מזכיר או גזבר) או נבצר ממנו למלא תפקידו דרך קבע, מכל סיבה שהיא, ימלא יו"ר הועד את מקומו עד לכינוס אסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין לבחירת מזכיר או גזבר חדש. כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך זה תעשה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 60 יום מיום ההתפטרות או מיום שנבצר למלא תפקידו. חבר הועד החדש שייבחר יכהן עד תום תקופת הכהונה החוקית של הועד.

8.2.4 התפטרו שני חברי הועד (מזכיר וגזבר) או התפטרו היו"ר וחבר ועד נוסף (מזכיר או גזבר), או נבצר מהם למלא תפקידם דרך קבע, תכונס אסיפה כללית מיוחדת, שלא מן המניין, לא יאוחר מ- 60 יום מיום התפטרותם או מיום שנבצר מהם למלא תפקידם, הכל לפי העניין, והיא תבחר שני חברי ועד חדשים שיכהנו עד תום תקופת הכהונה החוקית של הועד. עד לבחירות הנ"ל ימלא היו"ר היוצא (Past President) את מקום היו"ר המתפטר (אם התפטר היו"ר). אם כל הועד יבחר מחדש, הוא יכהן שנתיים כפי שקובע התקנון.

8.2.5 חבר ועד שהתפטר או הועבר מתפקידו לא יהיה רשאי להציג שנית מועמדותו לועד האגודה ו/או להבחר אליו באותה קדנציה ו/או בקדנציה הבאה.


8.3 ועדת תקנון, חברות ואתיקה:

ועדה זו תמנה חמישה חברים, יו"ר ושני חברים שייבחרו כל אחד בנפרד באסיפה הכללית. חברים נוספים בועדה זו יהיו יו"ר הועדה היוצא והגזבר של ועד האגודה. תפקידי הועדה הם:

8.3.1 לבדוק את קיומו ויישומו של התקנון והקוד האתי של האגודה.

8.3.2 להציע שינויים בתקנון ולהביאם לאסיפה הכללית לצורך אישורם.

8.3.3 לדון בבקשות ולבחון את מסמכיהם ותעודותיהם של המועמדים לחברות.

8.3.4 להיות ממונה על קיום אתיקה עליונה באגודה, ובמקרים חריגים לדון בביטול החברות באגודה.

8.4. ועדת ביקורת:

ועדה זו תמנה שלושה  חברים, יו"ר וחבר נוסף, שאינם חברים בועד האגודה או בועדות אחרות. חברי הועדה ייבחרו כל אחד בנפרד באסיפה הכללית. חבר נוסף יהיה יו"ר הועדה היוצא. ועדת הביקורת הינה בלתי תלויה במילוי תפקידיה ואין עליה מרות, זולת כללי האתיקה, תקנון האגודה, הקוד האתי ותקנות ההסתדרות לרפואת השיניים וחוקי מדינת ישראל. תפקידי הועדה הם:

8.4.1. לבחון את ההיבטים הכספיים והמנהלתיים של מוסדות האגודה ואת פנקסי החשבונות שלה.

8.4.2. לבקר את פעילות הועדות האחרות, אם התעורר צורך בכך.

8.4.3. להכין דו"ח ביקורת בטרם נתכנסה האסיפה הכללית.

8.5. ועדת מדיניות:

ועדה זו תכלול את כל חברי ועד האגודה, חברי ועדת הביקורת, חברי ועדת תקנון, חברות ואתיקה וכן ראשי המחלקות המנהלות תוכנית התמחות מוכרת באורתודונטיה בישראל. ועדה זו תכונס במקרים מיוחדים ע"י יו"ר האגודה ותעסוק במדיניות ובמהלכים של האגודה מול גורמי פנים וחוץ.

8.6. ועדת אינטרנט:

ועדה זו תמנה חמישה חברים, יו"ר ושני חברים שייבחרו כל אחד בנפרד באסיפה הכללית. חברים נוספים בועדה זו יהיו יו"ר הועדה היוצא והמזכיר של ועד האגודה. תפקידי הועדה לעסוק במכלול התכנים והמסגרות הקשורים לאתר האינטרנט של האגודה האורתודונטית.

8.7. ועדות לעניינים מיוחדים:

ועדות אלה יקבעו ע"י האסיפה הכללית ו/או ימונו ע"י ועד האגודה ומטרתן תקבע על פי הצורך.

8.8. משך הכהונה בועד האגודה ובועדות השונות:

חבר ועד האגודה או חבר באחת הועדות של האגודה יוכל לכהן בתפקידו הספציפי עד שתי קדנציות בלבד, קרי, ארבע שנים רצופות. היו"ר היוצא של ועד האגודה (Past President) ויושבי ראש היוצאים של שאר הועדות ילוו את פעילות הועד החדש ואת פעילות יתר הועדות שנבחרו, בהתאמה,  במשך הקדנציה הראשונה של פעילות אותו הועד/ועדה. אם יו"ר הועד או אחת הועדות יבחר לקדנציה נוספת, לא יהיה לועד או לועדה יו"ר מלווה. חבר ועד האגודה או חבר באחת הועדות יוכל להגיש מועמדותו לקדנציה נוספת מעבר לשתי הקדנציות בהן כיהן, בתנאי שעברו לפחות 6 שנים מכהונתו האחרונה.

9. כללי נוהל:

9.1 כל חברי ועד האגודה וכל חברי שאר הועדות באגודה ימלאו את תפקידיהם בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס.

9.2 התנהגות לא אתית של חבר ועד האגודה או של חבר בכל אחת מועדות האגודה, הפוגעת בעקרונות מוסריים, הפרת כללי האתיקה המקצועית המקובלת, או הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט או בית דין חברים של הר"ש, תובא לדיון בועדת האתיקה של האגודה בנוכחות היועץ המשפטי, ותינתן לחבר ההזדמנות להשמיע טיעוניו במועד הדיון. לאור תוצאות הדיון תכונס אסיפה כללית, בין מן המניין ובין מיוחדת שלא מן המניין, ותהיה לה הסמכות להחליט באם לסיים את תקופת כהונתו של כל בעל תפקיד שנבחר כחבר בועד האגודה או בכל אחת מועדות האגודה. הודעה בכתב על מועד כינוס אסיפה כללית ועל הכוונה להעלות הצעה לסיום כהונתו כאמור, יינתנו לבעל התפקיד שאת כהונתו מבקשים לסיים לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ותינתן לו ההזדמנות להשמיע טיעוניו במועד
הדיון.

9.3 התפטר חבר אחת הועדות, או נבצר ממנו למלא תפקידו דרך קבע, ייכנס לתפקיד חבר אחר שימונה ע"י ועד האגודה ויכהן בתפקידו עד לתום התקופה החוקית של הועדה.

9.4 תכתובת חברי הועד וחברי הועדות השונות עם חברי האגודה תעשה באמצעות דוא"ל, או דואר או פקס.


10. שינוי התקנון:
כל הצעה לשינוי התקנון חייבת להיות מוגשת בכתב לועדת תקנון, חברות ואתיקה, לפחות 6 שבועות לפני מועד האסיפה הכללית.
ההצעות תימסרנה לחברי האגודה ולועד האגודה לעיון לפחות שבועיים לפני מועד האסיפה הכללית או אסיפה כללית שלא מן המנין. הצעה לשינוי התקנון תתקבל באסיפה הכללית או באסיפה כללית שלא מן המנין אם הצביעו בעדה לפחות 2/3 מהמשתתפים בעלי זכות הצבעה באותה אסיפה, והיא הופכת להיות חלק מתקנון האגודה, מעת קבלתה.

11. פרוק האגודה:               

על פרוק האגודה תחליט האסיפה הכללית הן מן המניין והן שלא מן המניין. החלטה על פרוק האגודה מחייבת אישור של ¾ מהנוכחים בעלי זכות הצבעה באסיפה. אם תתקבל החלטה על פרוק האגודה, נכסי האגודה יועברו לאגודה דומה שתוקם במסגרת הר"ש


השינויים אושרו באסיפה בדצמבר 2011  וע"י היועץ המשפטי של הר"ש והמועצה המדעית ביולי 2013
עבור לתוכן העמוד